Get Involved

This is an open invitation to get involved with Moria Private School which is convinced that:

 • Emotionally mature school-leavers who have developed mentally, intellectually and physically are essential to make Namibia a land of peace, harmony and political stability;
 • Christian education holds the promise of strongly developing our children's moral education and establishing the moral basis of our interpersonal dynamics, harmony and co-existence;
 • Christian education is essential for the development of Namibia into a knowledge-based nation;
 • it will be of great benefit to the immediate environment and the country as a whole if the issues and challenges of the day are already addressed at school level and pupils are guided to offer solutions.

Financial Support

PSM Build-and- Maintain Education Development Fund

The Moria Private School Build and Maintain Education Development Fund was established to build Moria Private School in times of prosperity and to keep it financially strong in times of adversity.

The Fund is built up by volunteer donors who believe in PSM's long-term plan. The management of the fund is safe in the hands of Moria's board of directors to ensure that Moria will remain a school of excellance.

How do you contribute financially?

 • Sign a monthly debit order for N$ 50 or more.
 • Make a one-time/regular donation.

Bequeath funds or assets through inheritance.

Sponsor a student (Bursaries)

 • Since the inception of Moria Private School in 1991, there have been regular donors who have acted as sponsors to enroll pupils at Moria Private School and financially assist them in successfully completing their school careers.
 • If you are interested in sponsoring a pupil's school fees or residence fees for a year or perhaps a longer period or even a full school career, you can contact us and discuss the options.

For more information and Banking-details contact

Neil Prinsloo (Principal)

00264 81 294 0055

bedryfshoof@psmoria.com

Raak Betrokke

Hierdie is ‘n ope uitnodiging om betrokke te raak by Privaatskool Moria wat oortuig is daarvan dat:

 • emosioneel volwasse skoolverlaters wat ontwikkel is op geestelike, intellektuele en fisiese gebied noodsaaklik is om van Namibië ʼn land te maak van vrede, harmonie en politieke stabiliteit;
 • Christelike onderwys die belofte inhou om ons kinders se morele opvoeding sterk te ontwikkel en die morele basis van ons interpersoonlike dinamika, harmonie en saamleef daar te stel;
 • Christelike onderwys noodsaaklik is vir die ontwikkeling van Namibië tot ʼn kennisgebaseerde nasie;
 • dit vir die onmiddellike omgewing en die land in sy geheel tot groot voordeel sal wees indien die vraagstukke en uitdagings van die dag reeds op skoolvlak aangespreek word en leerlinge begelei word om oplossings daarvoor te bied.

Vakante Poste

PRIVAATSKOOL MORIA - OUTJO

Christelike Afrikaanse Privaatskool sedert 1991

Dinamiese persone met lewenslus en 'n roeping in die onderwys is welkom om 'n CV aan te stuur na skoolhoof@psmoria.com of bedryfshoof@psmoria.com of skakel (067) 313 051 vir verdere navrae in verband met poste beskikbaar.

Ondersteun Finansieël

PSM Bou-en-Behou-Onderwys-ontwikkelingsfonds

Die Privaatskool Moria Bou-en-Behou-Onderwysontwikkelingsfonds is gestig om Privaatskool Moria te bou in tye van voorspoed en finansieel sterk te hou in tye van teëspoed.

Die Fonds word opgebou deur vrywillige donateurs wat glo in PSM se langtermyn-plan. Die bestuur van die fonds is veilig in die hande van Moria se direksie wat met hierdie fonds wil verseker dat Moria ‘n toonaangewende skool sal bly.

 

Hoe kan u bydra?

 • Teken 'n maandelikse debietorder van N$ 50 of meer.
 • Maak 'n eenmalige/gereelde donasie.
 • Bemaak fondse of bates deur erflatings.

 

Borg ‘n leerling (Beurse)

 • Sedert die ontstaan van Privaatskool Moria in 1991 was daar gereeld donateurs wat as borge opgetree het om leerlinge by Privaatskool Moria in te skryf en finansieël by te staan om hulle skoolloopbaan suksesvol te voltooi.
 • Indien u belangstel om ‘n leerling se skoolgelde of koshuisgelde te borg vir ‘n jaar of miskien ‘n langer tydperk of selfs ‘n volle skoolloopbaan kan u gerus kontak maak en die opsies bespreek.

 

Vir meer inligting:

Neil Prinsloo (Skoolhoof)

081 294 0055

bedryfshoof@psmoria.com