Samestelling/pligte van Direksie

  • Ouers van Privaatskool Moria is verkiesbaar as direksielede en enige ouer wat ten minste een jaar ‘n ouer van Privaatskool Moria is, mag genomineer word om op die direksie te dien.
  • Nege direkteure word amptelik verkies deur die ouers van die skool.
  • Direkteure doen drie jaar diens, maar is na drie jaar herverkiesbaar.
  • ʼn Voorsitter en ondervoorsitter word jaarliks verkies.
  • Direkteure word verkies vir die volgende portefeuljes/bestuursareas: Finansies; Personeel; Fasiliteite; Akademie; Buitemuurs; Projekte; Boerdery; Koshuis.  Direkteure se take behels die beplanning, opstel en uitvoering van aksiestappe ten einde die betrokke portefeuljes/bestuursareas doeltreffend te laat funksioneer.
  • Ongeveer 8 (agt) vergaderings word jaarliks gehou en daar word van direkteure verwag om sover moontlik alle vergaderings by te woon.
  • Direkteure streef daarna om ten alle tye die visie, missie en karakter van die skool uit te leef en te bevorder deur woord en daad.
  • Direkteure kan betrek word by dissiplinêre sake met leerlinge en klagtes vanaf ouers.

Dagbestuur

Corrie Labuschagne 22

Mnr. Corrie Labuschagne

Voorsitter
Pieter Willem Esterhuizen 2

Mnr. Pieter-Willem Esterhuizen

Onder Voorsitter
Koch Pretorius 2

Mnr. Koch Pretorius

Finansiële Kommitee
bestuur

Mnr. Neil Prinsloo

Bedryfshoof
Bestuur 2

Mnr. Loutjie Grobler

Skoolhoof

Direksie

Corrie Labuschagne 22

Mnr. Corrie Labuschagne

Voorsitter | Finansies - (081) 278 4321
Begrotings, kontantvloei, salarisse, invorderings van debiteure, rekordhouding, ens.
Pieter Willem Esterhuizen 2

Mnr. Pieter Willem Esterhuizen

Onder Voorsitter | Personeel - (081) 124 1035
Aanstellings, personeelaangeleenthede, ens.
Neels v Zyl 2

Mnr. Neels van Zyl

Veilings - (081) 129 0451
Organisering van veeveilings
Pieter Krone 0012

Mnr. Pieter Krone

Akademie - (081) 275 4396
Samewerking met skoolbestuur om akademiese beplanning te doen en suksesvolle implementering te verseker.
Andre Burger2

Mnr. André Burger

Buitemuurs - (081) 242 2909
Oorhoofse beleid, kultuurkodes, sportkodes, afrigters, ens.
Danie J v Vuuren 002 3

Mnr. Danie Janse van Vuuren

Projekte - (081) 255 7554
Aanstel van projek-koördineerders, monitering en koördinering van projekte d.m.v. projekte-komitee, ens.
Derek Scholtz_n2

Mnr. Derick Scholtz

Projekte - (081) 374 2235
Aanstel van projek-koördineerders, monitering en koördinering van projekte d.m.v. projekte-komitee, ens.
De Wet Prinsloo 2

Mnr. De Wet Prinsloo

Koshuis - (081) 205 4080
Begroting, personeel, etes, instandhouding, ens.
Koch Pretorius 2

Mnr. Koch Pretorius

Fasiliteite - (081) 124 9616
Instandhouding en uitbreiding van alle fasiliteite, geboue en voertuie.

Kontak gerus ons betrokke direkteur vir enige navrae en voorstelle in portefeuljes/bestuursareas.