Pligte van Direkteure

  • Om ten alle tye die visie, missie en karakter van die skool uit te leef en te bevorder deur woord en daad.
  • Nege direkteure word amptelik verkies.
  • ʼn Voorsitter en ondervoorsitter word jaarliks verkies.
  • Ongeveer 8 (agt) vergaderings word jaarliks gehou. Daar word van direkteure verwag om sover moontlik alle vergaderings by te woon.
  • Direkteure word verkies vir die volgende portefeuljes/bestuursareas:
  • Elke direkteur neem verantwoordelikheid vir een van die portefeuljes/bestuursareas.
  • Dit behels beplanning, opstel en uitvoering van aksiestappe ten einde die betrokke bestuursarea doeltreffend te laat funksioneer.
  • Tydens vergaderings word gerapporteer oor die vordering van elke portefeulje/bestuursarea.
  • Direkteure kan betrek word by dissiplinêre sake met leerlinge en klagtes vanaf ouers.

Direksie

189-img7.jpg

Mnr. Pieter Krone

Akademie - (081) 275 4396
Samewerking met skoolbestuur om akademiese beplanning te doen en suksesvolle implementering te verseker.
189-img7.jpg

Mnr. Neels van Zyl

Boerdery en Veilings - (081) 129 0451
Aankoop en verkoop van vee, toesighouding oor vee, brandmerk en rekordhouding van vee.
189-img7.jpg

Mnr. André Burger

Buitemuurs - (081) 242 2909
Oorhoofse beleid, kultuurkodes, sportkodes, afrigters, ens.
189-img7.jpg

Mnr. Koch Pretorius

Fasiliteite - (081) 124 9616
Instandhouding en uitbreiding van alle fasiliteite, geboue en voertuie.
189-img7.jpg

Mnr. Corrie Labuschagne

Voorsitter | Finansies - (081) 278 4321
Begrotings, kontantvloei, salarisse, invorderings van debiteure, rekordhouding, ens.
189-img7.jpg

Mnr. De Wet Prinsloo

Koshuis - (081) 205 4080
Begroting, personeel, etes, instandhouding, ens.
189-img7.jpg

Mnr. Pieter Willem Esterhuizen

Onder Voorsitter | Personeel - (081) 124 1035
Aanstellings, personeelaangeleenthede, ens.
189-img7.jpg

Mnr. Danie Janse van Vuuren

Projekte - (081) 255 7554
Aanstel van projek-koördineerders, monitering en koördinering van projekte d.m.v. projekte-komitee, ens.
189-img7.jpg

Mnr. Derick Scholtz

Projekte - (081) 374 2235
Aanstel van projek-koördineerders, monitering en koördinering van projekte d.m.v. projekte-komitee, ens.